Pysparagrafens vara eller icke vara

Från Specialpedagogik 2011-03-30 10:39

I de nya kursplanerna för grundsärskolan tar regeringen bort formuleringen "efter elevens förutsättningar" vid betygsättning.

– Vad innebär det att man samtidigt som man höjt kravnivån tagit bort begreppet ”efter elevens förutsättningar”, frågar Fia Andersson, studierektor vid specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

I grundskoleförordningen och gymnasieförordningen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka mål som eleven ska ha uppnått om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har ett funktionshinder av något slag. Den här bestämmelsen har kommit till för att alla elever ska ha möjlighet att gå igenom grundskolan med godkänt resultat och kunna gå vidare i sina studier.

– Skolverket har lämnat ett förslag till regeringen om att en undantagsbestämmelse liknande den som finns för grundskolan även bör införas för grundsärskolan, säger Marianne Nyhlén, undervisningsråd på Skolverket i en kommentar på Skolverkets hemsida.

Lärarförbundet anser att det är angeläget att öka rättssäkerheten och likvärdigheten vid betygssättningen i grundsärskolan. Därför är det ett självklart steg att ta bort formuleringen ”efter sina förutsättningar” ur grundsärskolans läroplan. En sådan formulering behövs inte eftersom betygssättningen bygger på grundsärskolans kursplaner.

Eftersom samma betygsskala (med utantag av betygssteget F) används i grundsärskolan är det rimligt att samma undantagsbestämmelse som finns för betygssättning i grundskolan införs. I träningsskolan måste däremot bedömningen av om eleverna i årskurs 9 har nått målen för undervisningen ske ”efter elevens förutsättningar”, skriver Lärarförbundet i sitt remissvar.

Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, uppfattning är att begrepp ”efter elevens förutsättningar” bör tas bort även i träningsskolan, framgår av myndighetens remissvar till regeringen.

Om hänsyn i bedömningen ska tas till elevens art och grad av funktionsnedsättning borde detta skrivas fram i stället, konstaterar SPSM.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter