Skenbar frihet för elever i ämnet livskunskap

Från Lärarnas tidning 2011-06-23 14:15

I ämnet livskunskap deltar ofta elever i olika terapiliknande pedagogiska träningsprogram för att bättre lära sig styra sig själva. Men programmen innebär också att lärarna kan utöva makt över eleverna på ett dolt sätt, menar Andreas Fejes, docent i vuxenpedagogik vid Linköpings universitet.

Han har tillsammans med forskaren Magnus Dahlstedt analyserat manualer och intervjuat lärare och handledare som arbetar med Social and Emotional Training (SET) och  Aggession Replacement Training (ART) inom ramen för ämnet livskunskap. De båda programmen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) och på att genom dialog lära eleverna att hantera sina känslor och beteenden.

SET riktar sig till alla elever medan ART vänder sig till elever med beteendeproblem av olika slag.
–Det är vanligt att programmen beskrivs som att de frigör elevernas resurser och gör dem kapabla att delta i ett demokratiskt samhälle. Men man måste som lärare ställa sig frågan vad man gör med eleverna när de deltar i dessa program.

Andreas Fejes anser att det finns ett dolt maktutövande som inte alltid är tydligt för lärare och elever som deltar.
– Det går ut på att eleverna görs delaktiga i att utforma sig själva efter de normer som råder i samhället.
De dolda maktutövandet tar sig uttryck på flera sätt. Det ska till exempel vara frivilligt att delta i programmen.
– Men samtidigt motiverar lärarna eleverna att delta eftersom det är viktigt att alla deltar.
Det ingår också att göra självbedömningar. Eleverna  uppmanas att bedöma hur väl de har fungerat och om de har förtjänat att bli belönade.
– Men det är läraren som avgör om de ska få någon belöning.

Att kunna välja och förutse konsekvenserna av sina val är också något som tränas i programmen. Eleverna får lära sig att alla har ett val när det gäller den egna framtiden.
– I teorin är valmöjligheterna oändliga, i praktiken reduceras de snabbt.
De här metoderna stämmer också väl överens med den nyliberala synen på frihet och styrning som råder i dag, enligt Andreas Fejes. Medborgarna har frihet att välja men bara inom bestämda ramar som inte alltid är synliga.
— Ingen tvingar dig men du beter dig ändå enligt normen. För du vet att annars blir det tråkiga konsekvenser.

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Missbruk av psykologin

Det som Fejes visar på är ännu ett missbruk av psykologiska kunskaper. Det är tyvärr vanligt att vissa grenar av ämnet används för kommersiella syften utan tillräckliga kunskaper i botten.

Den kritik som Fejes riktar mot livskunskapsprogrammen är väl riktig i sig men drabbar egentligen en stor del av de lärarndeprocesser som pågår i våra skolor. Elevernas inflytande är verkligen inte stort.

Det vore mycket bättre om man bjöd in psykologiskt kunniga människor som berättade om den mänsliga naturen, vilka felsyner vi människor lätt gör i den massiva informationsstöm vi har att möta. Dessutom kunde då kunskap om mekanismerna bakom mobbningens existens klargöras för eleverna för att dessa (och lärarna!) ska få en djupare förståelse för varför fenomentet förekommer.

Tyvärr är detta ett gammalt misstag som upprepas; när man inte är expert på något kallar man in sådana som man tror är experter. Om dessa är experter verkligen är det kan man inte avgöra eftersom man inte känner till området......och så fortsätter det...

Annons

Fler nyheter