Spännande forskning om språk och motivation

Från Alfa 2012-11-15 14:07

Foto: Håkan ElofssonJag har tidigare uppmärksammat bristen på språkdidaktisk forskning i allmänhet och forskning som handlar om andra språk än engelska i synnerhet. Men nu har det hänt! Alastair Henry vid Göteborgs universitet och Högskolan Väst har disputerat på en avhandling som handlar om elevernas motivation till att lära sig andra främmande språk än engelska.

Avhandlingen består av flera delar och Henry har via enkäter och intervjuer undersökt motivation hos olika grupper inlärare, från elever i årskurs 4 som ännu inte börjat läsa något annat språk än engelska, till gymnasieelever. Att flickors motivation till att lära sig främmande språk ofta är högre än pojkars är nog ingen överraskning för språklärare.

Men Henry visar att både flickor och pojkar när de inleder sina studier i franska, spanska och tyska har en klar uppfattning om att de kommer att ha nytta av sitt nya språk och att de kommer att använda det i framtiden. Efter ett års studier är flickorna än mer säkra på att de kommer att få användning av språket medan pojkarnas in-ställning går åt andra hållet. Henry menar att en delförklaring till detta kan vara att språkundervisning så som den traditionellt bedrivs i Sverige mer är mer anpassad efter flickors behov än pojkars.

En huvudfråga i avhandlingen är i vilken mån engelska påverkar motivationen att läsa ytterligare språk. Henrys resultat visar att språklärare ofta uppmuntrar sina elever att använda sina kunskaper i engelska som ett stöd vid inlärningen av ett annat språk. Resultaten visar dock att detta knappast är en framgångsrik väg för att lära sig franska, spanska eller tyska. Tvärtom, genom att ständigt återvända till engelskan återvänder man också till det som Henry kallar en ”språklig målbild”. Den målbild som eleverna har i engelska skiljer sig ofta från den i det andra språket genom att de flesta elever tror sig ha mer nytta av engelska i framtiden och genom att de färdighetsmässigt nått längre i engelska.

De mest framgångsrika eleverna i franska, spanska och tyska tycks aktivt ha hittat strategier för att motverka engelskans negativa inverkan på motivationen. Henry visar också genom internationella utblickar att det är en global trend att motivationen för att lära sig engelska är högre än för att lära andra språk.

Avhandlingen avslutas med en slutsats som är dyster för oss som tror att språklig mångfald berikar: ”Mot bakgrund av engelskans ökande samhälleliga frammarsch är dessa resultat inte särskilt hoppfulla för den Europeiska Unionens ambition att samtliga medborgare ska kunna tala två språk utöver sina modersmål. Enkelt uttryckt, kan det multilingvistiska projektet vara i fara och rent av misslyckas.”

Det är naturligtvis inte helt lätt att mäta motivation eller för den delen att definiera vad som menas med begreppet, och delvis är Henrys avhandling ett försök att prova ut instrument som mäter motivation hos elever. Det gör att delar av avhandlingen är ganska krävande att ta till sig. Det är därför min innerliga önskan att Alastair Henry kommer att presentera sina mycket intressanta resultat också i mer populärvetenskaplig form. 

Namn Jörgen Tholin.
Titel Universitetsdirektör vid Göteborgs universitet.
Åsikt Språkdidaktik behöver presenteras i populärvetenskaplig form.

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter